Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Życzenia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dukla

Przed nami Święta Bożego Narodzenia,

Czas radości, spotkań z Rodziną, znajomymi, jak również czas odpoczynku.

To już kolejne Święta inne od wszystkich, które pamiętamy ze względu

na trudny okres w jakim przyszło nam żyć.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie nam refleksję,

pomoże odsunąć troski dnia codziennego i da nadzieję na lepsze jutro

 dla naszych Rodzin i naszej gminy.

Radosnych Świąt

życzą

    Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli     

Mariusz Folcik

   Z-ca Burmistrza Dukli  

Łukasz Piróg

   Burmistrz Dukli  

Andrzej Bytnar

 

2021-12-21

APEL Potrzebni Rodzice Zastępczy

Grudzień, okres przedświąteczny i święta to czas kiedy wiele myślimy o rodzinie. Życzymy sobie szczęśliwych i rodzinnych Świąt. Zdrowia i pięknych prezentów.

To też okres kiedy najbardziej odczuwamy brak rodziny. Szczególnie odczuwają to dzieci.

W Polsce istnieje około 700 Domów Dziecka, około 20 tysięcy dzieci dorasta w instytucjach, które nie zapewniają im rodzinnego ciepła. Nie zapominajmy też o dzieciach, które wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie często nie mają zapewnionych podstawowych warunków do bezpiecznego rozwoju. Niektóre nie wiedzą, że można mieć szczęśliwe i wesołe nie tylko święta ale i całe dzieciństwo.

Nasza Fundacja działa na rzecz wsparcia inicjatywy/ruchu rodzicielstwa zastępczego. Naszym marzeniem jest i działamy w tym kierunku, aby jak najwięcej dzieci znalazło bezpieczny, rodzinny dom a rodziny wsparcie jakiego potrzebują. W naszych działaniach wspieramy rodziny w ich codzienności,  problemach i wyzwaniach związanych z rodzicielstwem zastępczym. Wspieramy wiedzą, poradami i doświadczeniem. Pokazujemy jak być rodziną zastępczą i jak ważną rolę dla rozwoju dziecka pełni rodzina. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla dzieci i rodziców, pomagamy szukać potrzebnej pomocy oraz udzielamy porad prawnych.

 

Rodzina Zastępcza pełni funkcję taką, jak każda, tradycyjna rodzina, a co za tym idzie przygotowuje dzieci do samodzielności w codziennym życiu. Daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wzmacnia wiarę we własne siły, rozwija talenty, daje dobre wzorce.

Jednak fakt, że dziecko trafia do niej po różnych trudnych, często traumatycznych doświadczeniach powoduje, że zarówno dziecko jak i rodzina potrzebują profesjonalnego i ciągłego wsparcia. Pomagamy takim rodzinom oraz pomagamy zostać taką rodziną.

 

Jedna rodzina zastępcza nie uratuje wszystkich dzieci, nie da wszystkim domu. Ale jak bedzie nas wiecej, wiecej dzieci opuści Domy Dziecka i bedzie mialo mozliwosc dorastać i wychowywać się w rodzinie! Czy to takie ważne? Poznajcie fragmenty prawdziwej historii. Bylaby zupelnie inna gdyby Agnieszka pozostała w Domu Dziecka.

2021-12-17

Przerwa w dostawie wody

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.12.2021r. (tj. czwartek) mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane awarią na sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia GKiM w Dukli Sp. z o.o. przeprasza wszystkich swoich Odbiorców korzystających z sieci wodociągowej.

2021-12-15

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2021-12-14

Maria Amalia – rokokowa Pani na Dukli

7 grudnia br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbył się wykład pani Joanny Puchalskiej „Rokokowa Pani Amalia i dukielskie lustra”.  Przedstawiona przez wykładowczynię postać XVIII wiecznej właścicielki Dukli nie odbiegła od znanej powszechnie opinii o niej. Wykładowczynię przywitał i przedstawił jej dorobek pisarski dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek. Wykładowi towarzyszyła odrębna impreza pokaz broni z kolekcji Damiana Plajstka.

W przekazach historycznych postać Marii Amalii jest kontrowersyjna. Zachwycano się jej wyjątkowym gustem, dyplomacją, intelektem i jednocześnie uznawano ją za mistrzynię intryg. Maria Amalia żona Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego, kasztelana krakowskiego i wielu innych zacnych tytułów, a przy okazji właściciela Dukli, córka kanclerza Henryka Brühla na dworze Augusta III Sasa była osobą starannie wykształcona wykształconą, władającą biegle sześcioma językami.

kbr

2021-12-10

Rewitalizacja Dukielskiego Rynku - piwnice

Prace nad rewitalizacją dukielskiego rynku rozpoczęto od usunięcia drzew, rosnących na pasie zieleni pomiędzy ciągami pieszymi i jezdnymi, których system korzeniowy osłabiał konstrukcję kamiennych piwnic w formie sklepionych komór, z których trzy ustawione są osią wzdłużną prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony północnej pierzei zachodniej ustawione są równolegle do płyty rynku. Praca toczy się pod nadzorem archeologów i jak do tej pory podczas oczyszczania piwnic znaleziono filiżankę (prawdopodobnie z XIX wieku) i fragment  halabardy. Prace archeologów trwają. Czekamy na ich wyniki. Piwnice mają być zabudowane od strony istniejących budynków, natomiast wejście do nich ma być od rynku, całość będzie zadaszona, a wejście po schodach usytuowane od strony północnej pierzei zachodniej, część z piwnic zostanie udostępniona zwiedzającym.

Krystyna Boczar-Różewicz

2021-12-10

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dukla na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 grudnia 2021 r. w godzinach 15:00 – 18:00. Pokój 008, wejście boczne, przez metalową bramkę.

2021-12-09

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DUKLI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DUKLI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XLI/275/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska, uchwalonego uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 56, poz. 732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. z późn. zm.).

Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń tekstowych planu w zakresie zasad zagospodarowania oraz zasad kształtowania zabudowy w terenie oznaczonym na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem U2(E) oraz zmiana na rysunku planu w zakresie oznaczenia przedmiotowego terenu, wskazanego na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko do przedmiotowej zmiany planu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2021-12-08

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

Zarządzenie nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

2021-12-06

Dofinansowanie zadania

GMINA DUKLA zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną 6879/2021/OZ/R/DA z dnia 11 sierpnia 2021 r. uzyskała dofinansowanie na zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla” w kwocie: 5 999,00 zł, tj. : 4 234,59 zł ze środków NFOŚiGW oraz 1 764,41 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

2021-11-30

PRZYPOMNIENIE

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. CEEB stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

2021-11-30
Agnieszka Matusik

Rewitalizacja Dukielskiego Rynku - piwnice

20 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż pierzei Rynku wraz z budową imitacji studni z modelem miasta oraz odbudową i remontem zabytkowych piwnic na działce nr ewid. 89/2 w Dukli realizowanego w ramach Rewitalizacji Dukielskiego Rynku, z wykonawcą firmą RAF-MAR sp. z o.o., wybraną podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Prace mają potrwać rok od daty zawarcia umowy. Wiele jednak będzie zależało od poprzedzających prace badań archeologicznych.

2021-11-30

Remont budynku przy ul. Cergowskiej 1

Trwa renowacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Cergowskiej 1. Administratorem budynku jest Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli. Wykonawca prac jest firma Usługi Remontowe REMWIL Krzysztof Wilk. Zakres prac obejmuje: skucie starych i położenie nowych tynków na elewacji budynku, malowanie tynków i wymiana rynien. Mamy nadzieję, że pstrokate reklamy nie powrócą na elewacje budynku po renowacji.

kbr

2021-11-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.