Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 814 279,43 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018


Kolejny sukces Gminy Dukla w zakresie pozyskania środków na rozwój i upowszechnianie oświaty. Tym razem ponad 800 tyś. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

Po długich negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 868.039,43 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 814.279,43 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.


Projekt obejmuje wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Projekt zakłada komplementarność wsparcia nauczycieli i uczniów, w którym zaplanowano stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony szereg materiałów i pomocy dydaktycznych, organizowane będą wycieczki oraz wyjazdy edukacyjne a także 5-dniowy obóz programistyczny.

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych 362 uczniów i 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli w obszarach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie: 362 osób,

2) Nauczyciele: 31 osób.

Zadania:

  1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic w obszarze matematyki, przyrody i języka angielskiego.
  2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obszarze matematyki, informatyki i języka angielskiego.
  3. Program wspierania SP w Dukli w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
  4. Program wspierania SP w Dukli w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.
  5. Program wspierania SP w Dukli w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
  6. Program wspierania SP w Dukli w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.
  7. Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jolanta Bik
Skarbnik Gminy Dukla

2017-03-10
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.