Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

GMINNY KLUB SENIORA W DUKLI


Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie integracji społecznej.                Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 932.097,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi          885.492,10 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.10.2017 do 31.03.2020 r.

Cel główny projektu:


Zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych na poziomie lokalnym.

Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w Gminie Dukla.

Grupa docelowa:

1) 80 osób, w tym 56K/24M

Klub Seniora funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. Czas i częstotliwość korzystania z usług w Klubie Seniora będzie uzależniona od indywidualnych możliwości i zainteresowania placówką. W momencie przebywania w placówce co najmniej 4 godziny dziennie będzie udzielane wsparcie towarzyszące w postaci wyżywienia dostarczanego przez firmę cateringową.

Zadania:

  1. zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej,
  2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
  3. działalność edukacyjna,
  4. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych,
  5. poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach prawa, m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
  6. poradnictwo psychologiczne
  7. umożliwienie udziału w zajęciach kulturalnych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo / wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych, wyjazdy do kina, dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich /,
  8. w miarę potrzeby transport.
2017-11-09
JB
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.