Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacje dla Przedsiębiorców - koronawirus


Szanowni Państwo Przedsiębiorcy!
Szalejący koronawirus stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich, ale też destabilizuje gospodarkę. Oprócz rządowej – Tarczy Antykryzysowej - w ramach swoich gminnych właściwości przygotowaliśmy tzw. Pakiet Osłonowy- Wsparcie – dla Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Dukla. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim do tych podmiotów, które czasowo zaprzestały działalności lub znacząco ją ograniczyły. Bardzo proszę o zapoznanie się z naszymi propozycjami i przestrzeganie zasad w nich ustalonych. Informuję również Państwa, że – jako samorząd gminny - zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i trudności jakie są przed nami - stąd podjęliśmy wszelkie możliwe działania dostosowujące funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy do nowej sytuacji. Mam nadzieję, że wspólnie przetrwamy ten niezwykle trudny czas i w niedalekiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze powróci do równowagi.
Informuję dodatkowo, że na bieżąco będziemy reagować na wszelkie inne zapowiedziane przez Rząd RP  udogodnienia dla Przedsiębiorców.
Podatek od nieruchomości - od maja
1. W okresie stanu epidemii (Wniosek 1)
Na indywidualny wniosek, przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniem lub zamknięciem działalności, będą  odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości. Jednorazowo, zgodnie z ustawą, można odroczyć podatek na okres do 60 dni, jeżeli sytuacja się nie zmieni, odroczony podatek ponownie można odroczyć o kolejne 60 dni. Wnioski będą rozpatrywane  indywidualnie. Dotyczy podatku od maja bieżącego roku.
2. Po ustaniu stanu epidemii (Wniosek 2a) i (Wniosek 2b)

a) Przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli do zaprzestania działalności z mocy prawa, po upływie terminu płatności odroczonego podatku i złożeniu wniosku uzyskają umorzenie podatku od nieruchomości i odsetek. Dotyczy okresu od maja do odwołania stanu epidemii (Wniosek 2a)

b) Przedsiębiorcy,  którzy zmuszeni byli ograniczyć działalność, w  uzasadnionych przypadkach, za okres od maja do czasu odwołania stanu epidemii, na indywidualny wniosek będą mogli  skorzystać z umorzenia zaległego podatku w całości lub części, rozłożenia odroczonego podatku na raty oraz umorzenia odsetek (Wniosek 2a)

c)  Pozostali przedsiębiorcy, w  uzasadnionych przypadkach za okres od maja do czasu odwołania stanu epidemii, na indywidualny wniosek będą mogli skorzystać z rozłożenia odroczonego podatku na raty (Wniosek 2b)
UWAGA
Wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty składane są przed upływem terminu płatności, a wnioski o umorzenie podatku mogą dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowych  (czyli po terminie płatności).
Wraz z wnioskiem o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należy dołączyć wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz Oświadczenia o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis (Wzory  formularzy  do pobrania: formularz 1formularz 2formularz 3), sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dukli lub przesłać pocztą, wysłać przez e-PUAP.
Przedsiębiorca musi być zarejestrowany lub  prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Dukla.
Wnioski pozostałych przedsiębiorców rozpatrywane będą indywidualnie, również przy zastosowaniu przypisów Ordynacji podatkowej.
Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brany fakt czy przedsiębiorca utrzymuje miejsce pracy.
UWAGA! Wypełnione wnioski należy składać e-mailem na adres gmina@dukla.pl, skrytka EPUAP Urzędu Miejskiego w Dukli: /dukla/skrytka lub w formie papierowej do urny przed budynkiem UM w Dukli.
Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli
2020-04-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.