Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 3/07
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 24 maja 2007r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
 2. Mile widziane:
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. dyspozycyjność ,komunikatywność,
  3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
  4. doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych środków pomocowych,
  2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań gminy,
  3. prowadzenie spraw związanych ze środkami finansowymi na realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami aż do ich rozliczenia,
  4. monitorowanie i ocena realizowania projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
  5. tworzenie dokumentacji i projektów (programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych ,
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych,
  7. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych .
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9 ),
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 3/07"
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
- lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-05-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.