Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2008-2011

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych w sądach powszechnych. Tym samym, rok 2007 stał się okresem kampanii wyborczej na lata 2008-2011.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Dukli prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 11 / jest również dostępny za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl
Do karty składanej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
Ponadto do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Dukli po 30 czerwca 2007 r. pozostawia się bez biegu.
Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz.U.Nr 50, poz.370/.
Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Dukli dokona wyboru:

 • 11 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
 • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 9.

2007-06-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.