Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy Skarbnika Gminy Dukla

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 4 /07

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (www.bip.dukla.pl) w dniu 19 grudnia 2007 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
Skarbnika Gminy Dukla
1.Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba , która spełnia poniższe warunki:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. spełnienia jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia :
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 6. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość programów Word i Excel, programów księgowych.
 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów z zakresie sprawozdawczości.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich , organizowania i zarządzania pracą zespołową .
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialność na stanowisku:
 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy i jego główne zadania i odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych , a to dotyczących m.in. finansów publicznych , rachunkowości ,ordynacji podatkowej , samorządu gminnego .
 2. Skarbnik Gminy pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Finansowego i z tego tytułu jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie .
4. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku ,
 7. oświadczenie o niekaralności i że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe ( od osoby powołanej na stanowisko wymagane będzie dostarczenie zapytania o karalności ) ,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 3 stycznia 2008 roku do godziny 1400:
z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 4/07 na stanowisko Skarbnika Gminy"

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
 • lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - rozmowy kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 7 stycznia 2008 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.
Złożonych dokumentów Urząd gminy nie zwraca.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2007-12-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.