Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Kierownika
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bielec zamieszkała Równe.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Koncepcja działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli przedstawiona przez kandydatkę i przeprowadzona rozmowa znalazły poparcie Komisji Rekrutacyjnej. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wszystkie wymogi do zajmowania stanowiska kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

Dukla, dnia 27 czerwca 2008r.

Burmistrz
Marek Górak


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Na stanowisko - Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

W związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 25 czerwca 2008 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów tj. poddano analizie dokumenty aplikacyjne pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Małgorzata Bielec Równe

Mirosław Matyka
Przewodniczący Komisji

Dukla, dnia 25 czerwca 2008 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 /08
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dukla (bip.dukla.pl) w dniu 11 czerwca 2008 r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)Burmistrz Gminy Dukla
ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli1.Wymagania niezbędne.

Kandydatem może być osoba spełniająca następujące kryteria:

1) jest obywatelem polskim ,
2) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) ukończyła studia wyższe,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) posiada pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią .

2. Wymagania dodatkowe.

1) Znajomość przepisów prawa m.in. dotyczących organizacji funkcjonowania pomocy społecznej, samorządu gminnego , finansów publicznych , zamówień publicznych , sprawozdawczości,
2) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich , organizowania i zarządzania pracą zespołową ,
3) umiejętność podstaw obsługi komputera i programu "Helios" i "Amazis".

3. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialność na stanowisku:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
2) kierowanie pracą ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w części dotyczącej programów pomocy społecznej,
4) sporządzanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań ,
5) wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,
6) współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
7) współdziałanie z organami samorządowymi i organami administracji rządowej ,
8) zatrudnianie, zwalnianie pracowników w ośrodku pomocy społecznej oraz nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez tych pracowników.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) koncepcja funkcjonowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentu tożsamości ( dowodu osobistego)
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [[pobierz...]],
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku ,
8) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ( od osoby zatrudnionej na stanowisku wymagane będzie dostarczenie zapytania o karalności ) ,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 czerwca 2008 roku do godziny 14:00 : z dopiskiem na kopercie: " Nabór Nr 3/08 na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli " " osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta) " lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz osoby te zostaną powiadomione telefonicznie .

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2008 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Złożonych dokumentów Urząd gminy nie zwraca .

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Burmistrz
Marek Górak

2008-05-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.