Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Sesja Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

zwołuję


na dzień 30 grudnia 2008 r. /wtorek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Statutu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty",
  • zmian w budżecie Gminy Dukla na 2008 rok ,
  • zabezpieczenia w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa,
  • budżetu Gminy Dukla na 2009 rok.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2008-12-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.