Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ zwołuję na dzień 26 marca 2009 r. /czwartek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie idei Akcji "Pola Nadziei"- prezentacja multimedialna.
 4. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o podział Gminy Dukla i utworzenie Gminy Jaśliska /druk nr 184/,
  • b)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę nazwy urzędowej przysiółka /druk nr 185/,
  • c)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2008 r. /druk nr 186/,
  • d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2008 r. /druk nr 187/,
  • e)   uchylenia uchwały własnej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "zakup samochodu gaśniczego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie /druk nr 188/,
  • f)   zaopiniowania projektu Porozumienia Nr 2/BUD/20009 pomiędzy Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie robót budowlanych związanych z dostosowaniem ciągu pieszego/rowerowego do obowiązujących przepisów przy drodze krajowej nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowości barwinek /druk nr 189/,
  • g)   przystąpienia do realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" złożonego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 190/,
  • h)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dukla /druk nr 191/,
  • i)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wietrzno w gminie Dukla /druk nr 192/,
  • j)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Jaśliska /druk nr 193/.
  • k)   zmian w budżecie Gminy Dukla na 2009 r./druk nr 194/.
 8. 8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 9. 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. 10. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Zbigniew Uliasz

2009-03-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.