Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Dukli

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./
zwołuję
na dzień 9 czerwca 2009r. /wtorek/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 212/,
  • oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dukla /druk nr 213/,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 214/,
  • zaopiniowania proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Dukla /druk nr 215/,
  • zaopiniowania proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Dukla /druk nr 216/,
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 217/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

2009-06-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.