Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

JERZYK – ptak chroniony

W związku ze zbliżającym się gniazdowaniem osobników jerzyka (Apus apus) oraz sezonem do prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach zasiedlanych przez ten gatunek informujemy że:
Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia, zezwala się na usuwanie od dnia 16 października do końca lutego następnego roku gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń. Jeżeli nie zachodzi taka okoliczność, realizacja w okresie całego roku wszelkich prac modernizacyjno-remontowych ograniczających dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, jest czynnością traktowaną jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W sytuacji, gdy zniszczenie schronienia jerzyka czy innych ptaków chronionych jest nieuniknione, i brak jest rozwiązań alternatywnych, zarządca budynku powinien zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie stosownego zezwolenia na realizację tego typu czynności. Natomiast na czynności powodujące bezpośrednie płoszenie w sezonie lęgowym jerzyków wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W trakcie prac remontowych termomodernizacyjnych, należy zawieszać budki lęgowe dla tych ptaków w miejscach, gdzie dotychczas miały swoje lęgi.
Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny!

2009-06-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.