Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 września 2009 r. / czwartek / o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XL sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.

3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 230/,

b) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych /druk nr 231/,

c) wyrażenia zgody na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu zwrotu równowartości dopłat do długoterminowego kredytu inwestycyjnego pomostowego w wysokości 4.398.319,17 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla /druk nr 232/,

d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu zwrotu równowartości dopłat do długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.357.601,16 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla /druk nr 233/,

e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy na operację pn." Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza" /druk nr 234/,

f) określenia wzoru deklaracji na podatek rolny /druk nr 235/,

g) określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości /druk nr 236/,

h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny /druk nr 237/,

i) zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli /druk nr 238/,

j) nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach, ul. Szkolna 7 /druk nr 239/,

k) przystąpienia do stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie /druk nr 240/.

7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2009-09-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.